Общинска избирателна комисия Перущица


РЕШЕНИЕ
№ 89-МИ
Перущица, 02.11.2019

ОТНОСНО: Реда за предаване от СИК/ПСИК на Общинска избирателна комисия Перущица, област Пловдив, на сгрешен при попълването му протокол с резултати от гласуването и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите на втори тур за кметове на 03 ноември 2019 г.;

      На основание чл. 87, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 433 от Изборния кодекс, и съгласно Решение № 1180-МИ от 24.09.2019 г. на Централна избирателна комисия Общинска избирателна комисия Перущица, област Пловдив,

 

Р Е Ш И:

 

 1. Определя начина на връщане на сгрешения протокол (Приложение № 89-МИ и/или Приложение № 90-МИ от изборните книжа) и предаване на новия протокол с приемо-предавателен протокол (Приложение № 88-МИ) от изборните книжа от СИК/ПСИК на Общинска избирателна комисия Перущица, област Пловдив, както следва:

- ако при приемане и обработка на секционните протоколи Общинска избирателна комисия Перущица, област Пловдив, установи, че фабричният номер на представен протокол не съответства на получения от СИК/ПСИК протокол, както и когато установи съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от тримата приносители на протокола, в Общинска избирателна комисия Перущица, област Пловдив, се събира цялата СИК/ПСИК и заедно с Общинска избирателна комисия Перущица, област Пловдив, извършват ново преброяване на гласовете след приемането на протоколите на всички останали секционни избирателни комисии;

- СИК/ПСИК връща сгрешения протокол на определения с настоящото решение член на  Общинска избирателна комисия Перущица, област Пловдив, като фабричният му номер се сверява с номера на протокола, вписан в протокола за приемането и предаването на изборните книжа по чл. 215, ал. 4 ИК (Приложение № 85-МИ от изборните книжа). При несъответствие между номерата, това обстоятелство се отразява в приемо-предавателния протокол (Приложение № 88-МИ от изборните книжа). След получаване на сгрешения протокол определения член предава на СИК/ПСИК новия формуляр на секционен протокол.

 1. За предаване на сгрешения и получаване на нов формуляр на протокол всички членове на СИК и определеният с настоящото решение член на Общинска избирателна комисия Перущица, област Пловдив, подписват приемо-предавателен протокол в два екземпляра – Приложение № 88-МИ от изборните книжа, в който се вписват фабричните номера на сгрешения и на новия формуляр на протокол, след което приемо-предавателният протокол се подписва от всички членове на СИК и от определеният член на Общинска избирателна комисия Перущица, област Пловдив.
 2. Сгрешените секционни протоколи се описват по номера по реда на постъпване в опис, който се съхранява в Общинска избирателна комисия Перущица, област Пловдив.
 3. Общинска избирателна комисия Перущица, област Пловдив, изпраща сканирани екземпляри от сгрешените секционни протоколи и от описа за анализ по електронната поща на електронния адрес на ЦИК преди предаването им на общинската администрация по реда на т. 10 от Решение № 1180-МИ от 24.09.2019 г. на ЦИК.
 4. Определя Таня Милушева - член на Общинска избирателна комисия Перущица, област Пловдив, да приема сгрешен протокол (Приложение № 89-МИ и/или Приложение № 90-МИ) и предава нов протокол с приемо-предавателен протокол (Приложение № 88-МИ) от изборните книжа на СИК:

 

   Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Костадин Стефанов Тонов

Секретар: Таня Илкова Драгиева

* Публикувано на 02.11.2019 в 17:41 часа

Календар

Решения

 • № 100-МИ / 07.09.2022

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник на осн. чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА, поради подаване на оставка до ОИК Перущица чрез председателя на Общински съвет - Перущица и обявяване за избран следващия в листата кандидат за общински съветник

 • № 99-МИ / 26.08.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник на осн. чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА, поради подаване на оставка до ОИК Перущица чрез председателя на Общински съвет - Перущица и обявяване за избран следващия в листата кандидат за общински съветник

 • № 98-МИ / 09.07.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник поради избирането му за Директор на Общинско предприятие „Благоустрояване, спорт и социални дейности“ към община Перущица и обявяване за избран следващия в листата кандидат за общински съветник.

всички решения