11.09.2019

Съобщение

Указание за попълване на „списък“ в структуриран вид

ЗА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ за общински съветници

ОИК Перущица уведомява всички участници в изборите за общински съветници в община Перущица, че следва да представят списъка на кандидатите за общински съветници в структируран вид, съгласно приложения образец.

 

24.08.2021

Съобщение

Заседанието на ОИК - Перущица ще се състои на 26.08.2021г. от 17:30 ч. в стая номер 14 в административната сграда на община Перущица, находяща се в гр. Перущица, ул. "Отец Паисий" № 2, ет. 3.

08.07.2021

Съобщение

Заседанието на ОИК - Перущица ще се състои на 08.07.2021г. от 17:30 ч. в стая номер 14 в административната сграда на община Перущица, находяща се в гр. Перущица, ул. "Отец Паисий" № 2, ет. 3.

05.11.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК - Перущица ще се състои на 05.11.2019 г. от 17:00 ч. в стая номер 14 в административната сграда на община Перущица, находяща се в гр. Перущица, ул. "Отец Паисий" № 2, ет. 3.

25.10.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК - Перущица ще се състои на 26.10.2019 г. от 16:00 ч. в стая номер 14 в административната сграда на община Перущица, находяща се в гр. Перущица, ул. "Отец Паисий" № 2, ет. 3.

16.10.2019

Съобщение

Уведомяваме Ви, че на 19.10.2019 г. /събота/ от 10.00 часа и от 14.00 часа в административната сграда на община Перущица, находяща се в гр. Перущица, ул. "Отец Паисий" № 2, в заседателната зала на Общински съвет Перущица – на ет. 3 – ще се проведе обучение на секционните избирателни комисии от представители на Общинската избирателна комисия Перущица във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове насрочени на 27.10.2019 г.

16.10.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК - Перущица ще се състои на 16.10.2019 г. от 17.00 ч. в стая номер 14 в административната сграда на община Перущица, находяща се в гр. Перущица, ул. "Отец Паисий" № 2, ет. 3.

15.10.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК - Перущица ще се състои на 15.10.2019 г. от 17.00 ч. в стая номер 14 в административната сграда на община Перущица, находяща се в гр. Перущица, ул. "Отец Паисий" № 2, ет. 3.

30.09.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК - Перущица ще се състои на 30.09.2019 г. от 17.00 ч. в стая номер 14 в административната сграда на община Перущица, находяща се в гр. Перущица, ул. "Отец Паисий" № 2, ет. 3.

28.09.2019

ОТНОСНО: условията и реда за участие на застъпници на кандидатски листи

Кандидатите на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да имат застъпници, които подпомагат и представляват интересите на кандидатите пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии. Застъпник може да бъде лице, което е навършило 18 години, не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.

Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. Кандидатската листа на инициативния комитет може да бъде представлявана само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Застъпниците се регистрират в ОИК до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 26 октомври 2019 г. Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа).

Всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район.

 

26.09.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК - Перущица ще се състои на 27.09.2019 г. от 17.00 ч. в стая номер 14 в административната сграда на община Перущица, находяща се в гр. Перущица, ул. "Отец Паисий" № 2, ет. 3.

24.09.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК - Перущица ще се състои на 24.09.2019 г. от 17.00 ч. в стая номер 14 в административната сграда на община Перущица, находяща се в гр. Перущица, ул. "Отец Паисий" № 2, ет. 3.

24.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Перущица уведомява избирателите, че може да се запознаят с Методическите указания за ОИК при обработка и защита на личните данни в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

16.09.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК - Перущица ще се състои на 16.09.2019 г. от 17.00 ч. в стая номер 14 в административната сграда на община Перущица, находяща се в гр. Перущица, ул. "Отец Паисий" № 2, ет. 3.

16.09.2019

ЗА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ за общински съветници

ОИК Перущица уведомява всички участници в изборите за общински съветници в община Перущица, че следва да представят списъка на кандидатите за общински съветници в структируран вид, съгласно приложения образец.

15.09.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК - Перущица ще се състои на 15.09.2019 г. от 18.00 ч. в стая номер 14 в административната сграда на община Перущица, находяща се в гр. Перущица, ул. "Отец Паисий" № 2, ет. 3.

12.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия в община Перущица, област Пловдив уведомява всички кандидати, че кандидат за кмет на община, който е държавен или местен орган, или заема служба в администрацията на държавен или местен орган, задължително ползва по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск от деня, следващ деня на решението за регистрация, до обявяване на резултатите от изборите, а кандидат за общински съветник, който заема държавна служба, задължително ползва отпуск за дните, през които в работно време участва в мероприятия на предизборната кампания.

11.09.2019

Съобщение

Указание за попълване на „списък“ в структуриран вид

от подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за

общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

За въвеждането на данните от списъците по Приложение № 67-МИ от изборните книжа за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. се използва програмата „Списък на лица, подкрепящи регистрацията на независим кандидат“. След стартиране на програмата се натискат последователно бутоните „Enable Editing“ и „Enable Content“ (ако се изисква), след което за въвеждане на данните от списъка следва да се натисне и бутонът „Въвеждане на ред“. Появява се таблица „въвеждане на ЕГН/ЛН“, в която се попълват съответните данни за лицето от списъка, като се започне от номер по ред в списъка, номер на страница, ЕГН/ЛН и последователно трите имена, след което се натиска бутонът „add“ (добави), данните се прехвърлят в основната таблица, а таблицата „въвеждане на ЕГН/ЛН“ се нулира за попълване на данните на следващо лице от списъка и т.н.

Когато се завърши списъкът се натиска бутон „close“ (затвори) и файлът се записва чрез „save as“ (запази като) на съответното устройство (диск, CD, флашка (USB) и т.н.). Записва се веднъж като файл във формат на Excel и втори път като файл CSV (coma delimited), като името на файла съдържа името на независимия кандидат за регистрация (например: „Списък на подкрепящите регистрацията на независимия кандидат ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХ за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.“). Тези два файла се записват на технически носител (CD или USB) и се представят заедно с документацията. Записът във файла трябва да е в реда, в който е подредена документацията в папките със списъците.

 

 

10.09.2019

Съобщение

Срокът за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции, и инициативни комитети в Общинска избирателна комисия - Перущица, област Пловдив за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. е до 16 септември 2019 г., 17:00 ч.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа.

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, Общинска избирателна комисия - Перущица, област Пловдив, дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00 ч. на 16 септември 2019 г.

05.09.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК - Перущица ще се състои на 09.09.2019 г. от 15.00 ч. в стая номер 14 в административната сграда на община Перущица, находяща се в гр. Перущица, ул. "Отец Паисий" № 2, ет. 3.

04.09.2019

Съобщение

Заседанието на ОИК - Перущица ще се състои на 04.09.2019 г. от 17.00 ч. в стая номер 14 в административната сграда на община Перущица, находяща се в гр. Перущица, ул. "Отец Паисий" № 2, ет. 3.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 100-МИ / 07.09.2022

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник на осн. чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА, поради подаване на оставка до ОИК Перущица чрез председателя на Общински съвет - Перущица и обявяване за избран следващия в листата кандидат за общински съветник

 • № 99-МИ / 26.08.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник на осн. чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА, поради подаване на оставка до ОИК Перущица чрез председателя на Общински съвет - Перущица и обявяване за избран следващия в листата кандидат за общински съветник

 • № 98-МИ / 09.07.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник поради избирането му за Директор на Общинско предприятие „Благоустрояване, спорт и социални дейности“ към община Перущица и обявяване за избран следващия в листата кандидат за общински съветник.

всички решения