Общинска избирателна комисия Перущица


РЕШЕНИЕ
№ 98-МИ
Перущица, 09.07.2021

ОТНОСНО: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник поради избирането му за Директор на Общинско предприятие „Благоустрояване, спорт и социални дейности“ към община Перущица и обявяване за избран следващия в листата кандидат за общински съветник.

     Постъпило е Заявление с вх.№ 462 от 01.07.2021г.  от Радослав Йорданов Даянов общински съветник от квотата на ПП Герб за предсрочно прекратяване на правомощията му като общински съветник, поради назначаването му за Директор на Общинско предприятие „Благоустрояване, спорт и социални дейности“.

     Съгласно разпоредбата на чл. 30, ал. 4, т. 9 от ЗМСМА, пълномощията на общински съветник се прекратяват предсрочно, при избирането или при назначаването му за член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост, както и при заемането на длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава - членка на Европейския съюз;

     Съгласно справката за класиране относно разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи и подреждането на кандидатите, изготвена от „Информационно обслужване” АД, Общинска избирателна комисия Перущица, област Пловдив, следва да обяви за избран следващия кандидат за общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ, а именно да обяви за избран от кандидатската листа на ПП ГЕРБ кандидата за общински съветник Захари Станимиров Захариев, с ЕГН **********, поставен под № 5 в списък Б, получил 19 действителни  предпочитания (преференции).

На основание чл. 87, ал. 1, т. 24 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 9 от ЗМСМА и въз основа на данните от протоколите на СИК, Общинска избирателна комисия Перущица, област Пловдив,

 

Р Е Ш И:

  1. Прекратява пълномощията на Радослав Йорданов Даянов с ЕГН ********** от ПП ГЕРБ като общински съветник, поради назначаването му за Директор на Общинско предприятие „Благоустрояване, спорт и социални дейности“ .

       2.Обявява за избран за общински съветник следващия от кандидатската листа на ПП ГЕРБ – Захари Станимиров Захариев, с ЕГН **********

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Административен съд Пловдив в 7 дневен срок от обявяването му.

Председател: Ангел Атанасов Гегов

Секретар: Таня Илкова Драгиева

* Публикувано на 09.07.2021 в 23:03 часа

Календар

Решения

  • № 100-МИ / 07.09.2022

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник на осн. чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА, поради подаване на оставка до ОИК Перущица чрез председателя на Общински съвет - Перущица и обявяване за избран следващия в листата кандидат за общински съветник

  • № 99-МИ / 26.08.2021

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник на осн. чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА, поради подаване на оставка до ОИК Перущица чрез председателя на Общински съвет - Перущица и обявяване за избран следващия в листата кандидат за общински съветник

  • № 98-МИ / 09.07.2021

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник поради избирането му за Директор на Общинско предприятие „Благоустрояване, спорт и социални дейности“ към община Перущица и обявяване за избран следващия в листата кандидат за общински съветник.

всички решения