Общинска избирателна комисия Перущица


РЕШЕНИЕ
№ 80-МИ
Перущица, 28.10.2019

ОТНОСНО: Избор на общински съветници в община Перущица.

     Днес,  28.10.2019 г., в 4,40 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

 1. Общинската избирателна квота е сто двадесет и осем 128 гласове.

(с думи)                               (с цифри)

 

ІІ. Избрани за общински съветници независими кандидати:НЯМА

 

 

ІІІ. Брой мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота:

 

                 тринадесет                                                                    13

                                      (с думи)                                            (с цифри)

 

 1. IV. Мандатите за общинските съветници по т. III се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

 

№ в бюле-тината

 

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

 

БРОЙ МАНДАТИ

     с думи                                   с цифри

8

НФСБ

  два                                             2

43

ПП ГЕРБ

  три                                             3

51

 ВОЛЯ

  един                                          1

 55

 ДПС

  два                                              2

66

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ

три                                               3

67

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

два                                                 2

 

 1. V.Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва:

 

№ в бюле-тина-та

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

№ в под-режда-нето

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

№ на спи-сък

Брой

предпо-читания

8

НФСБ

1.

Йордан Любенов Златков

А

55

 

 

2.

Йордан Недков Тилев

А

38

 

 

3.

Иван Димитров Муров

А

36

 

 

4.

Силвана Богданова Кръстенова

А

19

 

 

5.

Илия Борисов Динкин

А

14

 

 

6.

Цветелина Владимирова Владикова

Б

5

 

 

7.

Ваня Павлова Тилева

Б

3

 

 

8.

Атанас Ангелов Гълабов

Б

9

 

 

9.

Любка Спасова Кътева

Б

8

 

 

10.

Ангел Иванов Панайотов

Б

6

34

ВМРО

1.

Владимир Йорданов Кирачен

А

18

2.

Елеонора Лазарова Истаткова

Б

1

 

 

 

43

ПП ГЕРБ

1.

Мария Асенова Витанова - Вълканова

А

170

 

 

2.

Екатерина Андреева Тошкова

А

40

 

 

3.

Иванка Ангелова Чинчийкова

А

34

 

 

4.

Радослав Йорданов Даянов

Б

21

 

 

5.

Захари Станимиров Захариев

 Б

19

 

 

6.

Душка Михайлова Кръстенова

Б

24

 

 

7.

Цветан Йорданов Накев

Б

28

 

 

8.

Георги Димитров Харизанов

Б

7

 

 

9.

Любен Николов Насев

Б

11

 

 

10.

Пепа Йорданова Милева

Б

11

 

 

11.

Илия Рангелов Мрянов

Б

10

 

 

12.

Мирослав Петров Николаков

Б

12

 

 

13.

Ваня Илиева Пенова

Б

18

51

ВОЛЯ

1.

Николай Георгиев Баков

А

62

 

 

2.

Цветан  Страхилов Косев

А

16

 

 

3.

Иван Маринов Маринов

Б

8

 

 

4.

 

Милан Александров Табов

Б

6

 

 

5.

Добрин Тодоров Хаджиев

Б

9

 

 

6.

Стоян Йорданов Гроицов

Б

6

 

 

7.

Димитър Даянов Кръстилов

Б

4

 

 

8.

Светослав Юриев Милев

Б

3

 

 

9.

Мариан Йорданов Тошков

Б

7

 

 

10.

Весела Костадинова Айвазова

Б

9

55

ДПС

1.

Рангел Христов Божков

А

73

 

 

2.

Георги Рангелов Чакъров

А

28

 

 

3.

Славачо Ангелов Ламбов

А

24

 

 

4.

Атанас Христов Кисимов

А

18

 

 

5.

Васил Сашев Георгиев

А

14

 

 

6.

Васил Салчев Христев

Б

7

 

 

7.

Борис Христов Бошков

Б

12

 

 

8.

Христо Иванов Генов

Б

3

 

 

9.

Атанас Асенов Пандев

Б

0

60

ПП ОБЕДИНЕНАН СОЦИАЛ ЕМОКРАЦИЯ

1.

Илия Салчев Марчев

А

45

 

 

2.

Митков Христов Христев

А

28

 

 

3.

Асен Митков Чакъров

Б

5

 

 

4.

Николай Атанасов Александров

 Б

3

 

 

5.

Живка Миткова Марчев

Б

0

 

 

6.

Асен Асенов Генов

Б

1

62

БДС РАДИКАЛИ

1.

Никола Костадинов Янкулов

А

25

 

 

2.

Лилка Асенова Чолакова

А

13

66

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1.

Ради Ботев Минчев

А

116

 

 

2.

Атанас Иванов Насков

А

32

 

 

3.

Костадин Иванов Тотов

А

31

 

 

4.

Елена Димитрова Симионова

А

28

 

 

5.

Рангел Петров Донев

А

26

 

 

6.

Атанаска Александрова Начева

А

24

 

 

7.

Милена Цекова Тенчева

Б

13

 

 

8.

Йорданка Георгиева Мишева

Б

15

 

 

9.

Кънчо Димитров Стойчев

Б

14

 

 

10.

Димитрия Петрова Христева

Б

15

 

 

11.

Румяна Стоянова Мишева

Б

11

 

 

12.

Недка Георгиева Аризанова

 Б

5

 

 

13.

Недко Стоилов Стоянов

Б

7

67

МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1.

Константин Вихъров Витанов

А

150

 

 

2.

Димитър Стоянов Мишев

А

29

 

 

3.

Георги Методиев Злачев

А

20

 

 

4.

Кристина Рангелова Попова

Б

15

 

 

5.

Всемир Лютвиев Исов

Б

10

 

 

6.

Иванка Николова Стойчева

Б

13

 

 

7.

Невена Стоянова Данева

Б

15

 

 

8.

Асен Василев Бошняков

Б

19

 

 

9.

Пейчо Димитров Пейчев

Б

7

 

(Броят на действителните бюлетини за партията/коалицията/местната коалиция, в които няма отбелязано предпочитание (преференция) или има отбелязано повече от едно предпочитание (преференция), се прибавя към предпочитанията (преференциите) за кандидата на първо място в листата съгласно чл. 437, ал. 5 ИК.

 

 1. VI. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

 

Имена на общинските съветници

Партия/коалиция/местна коалиция/независим

ЕГН/ЛН

1 Атанас Иванов Насков

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ        

 

 

2 Георги Рангелов Чакъров

ДПС                                                                         

3 Димитър Стоянов Мишев

МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ                                        

4 Екатерина Андреева Тошкова

ПП ГЕРБ                                                                  

 

 

5 Иванка Ангелова Чинчийкова

ПП ГЕРБ                                                                   

6 Йордан Любенов Златков

НФСБ                                                                         

7 Йордан Недков Тилев

НФСБ                                                                        

8 Константин Вихъров Витанов

МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ                                              

9 Костадин Иванов Тотов

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ        

10 Мария Асенова Витанова-Вълканова

ПП ГЕРБ                                                                           

11 Николай Георгиев Баков 

ВОЛЯ                                                                               

12 Ради Ботев Минчев

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ        

13 Рангел Христов Божков

ДПС                                                                                   

 

(Имената на избраните общински съветници се подреждат по азбучен ред.)

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.


 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...............................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ................................

СЕКРЕТАР: .....................................

ЧЛЕНОВЕ:

1....................................

11. ...........................................

21. .....................................

2.....................................

12. ...........................................

22. .....................................

3.....................................

13. ............................................

23. .....................................

4......................................

14. ............................................

24. .....................................

5.......................................

15. ............................................

25. .....................................

6....................................

16. ............................................

26. .....................................

7.....................................

17. ...........................................

27. .....................................

8.....................................

18. ............................................

28. ....................................

9......................................

19. ............................................

29. .....................................

10.......................................

20. ............................................

...........................................

       

 

Настоящото решение се изготвя (отпечатва) от Изчислителния пункт на ОИК и се подписва от членовете на ОИК след определяне на резултатите от гласуването по партии и коалиции и получените преференциални гласове от отделните кандидати в листите.

Определянето на резултатите от гласуването за общински съветници се извършва по методика съгласно приложение № 5 към чл. 453, ал. 1 ИК.

Резултатите от гласуването за общински съветници в изборите по пропорционалната система се определят по метода на Хеър-Ниймайер.

Независим кандидат е избран, ако е получил брой гласове не по-малък от броя на действителните гласове в общината с изключение на тези по чл. 438, ал. 1, т. 7, разделен на броя на общинските съветници в общинския съвет.

Право на участие при разпределяне на мандатите имат партиите, коалициите и независимите кандидати, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота.

Броят на мандатите, които се разпределят между партиите и коалициите, е равен на броя на членовете на общинския съвет, намален с броя на избраните независими кандидати.

Определянето на избраните кандидати за общински съветници от всяка кандидатска листа на партия или коалиция се извършва според броя на получените валидни предпочитания (преференции) по чл. 437, ал. 4 и 5 ИК и подреждането на кандидатите в листата по методика съгласно приложение № 5 към ИК съгласно чл. 453, ал. 1 ИК и Решение на ЦИК.

Предпочитанията (преференциите) за даден кандидат от кандидатска листа са валидни, ако броят на гласовете, които е получил, е не по-малко от 7 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа.

Ако броят на предпочитанията (преференциите) за дадени кандидати са не по-малко от 7 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа, тези кандидати образуват списък А. Останалите кандидати образуват списък Б. При подреждането първо се подреждат кандидатите от списък А (според броя на получените предпочитания (преференции)), а след това кандидатите от списък Б (според първоначалното подреждане в листата).

Когато има двама или повече кандидати с еднакъв брой предпочитания (преференции), редът им в списъка се определя от общинската избирателна комисия чрез жребий, проведен в присъствието на заинтересованите кандидати и представители на партията или коалицията.

Когато няма кандидати с валидни предпочитания (преференции), избрани са кандидатите по реда, в който са подредени в кандидатската листа.

Общинската избирателна комисия обявява резултатите от гласуването за общински съветници по партии, коалиции и независими кандидати, както и броя на предпочитанията (преференциите) за всеки кандидат за общински съветник на партия или коалиция и издава удостоверения на избраните общински съветници.

Председател: Костадин Стефанов Тонов

Секретар: Таня Илкова Драгиева

* Публикувано на 28.10.2019 в 08:27 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 97-МИ / 05.11.2019

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник поради избирането му за кмет на община Перущица и обявяване за избран следващия в листата кандидат за общински съветник

 • № 96-МИ / 03.11.2019

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА

 • № 95-МИ / 03.11.2019

  относно: Обявяване на края на изборния ден в избирателните секции на територията на Община Перущица.

всички решения