28.10.2023

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК: СЪОБЩЕНИЕ НА ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

23.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК - Перущица ще се състои на 24.10.2023 г. от 17.00 ч. в стая номер 6 в административната сграда на община Перущица, находяща се в гр. Перущица, ул. "Отец Паисий" № 2, ет. 3.

23.10.2023

НА ВНИМАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

Уведомяваме Ви, че на 23.10.2023 г. от  9.30 часа до 16.00 часа  община Перущица организира демонстрационни или пробни гласувания, за да могат избирателите да се запознаят с начина на гласуване с машина на предстоящите избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

Демонстрациите ще бъдат извършвани в административната сграда на общинa Перущица, ул. Отец Писий №2.

21.10.2023

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

"СИЕЛА НОРМА" АД провежда дистанционни обучения за работа с машина за гласуване.

Графикът за провеждане на онлайн обученията по дни и часове, както и начина на достъп до самите обучения са налични на следния линк:

Пълен списък на онлайн обученията

 

Инструкция за работа с Microsoft Teams

21.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК - Перущица ще се състои на 21.10.2023 г. от 10.00 ч. в стая номер 6 в административната сграда на община Перущица, находяща се в гр. Перущица, ул. "Отец Паисий" № 2, ет. 3.

20.10.2023

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

СИЕЛА НОРМА АД представя на Вашето внимание обучителни клипове по подготовка и стартиране на специализираното устройство за машинно гласуване (СУЕМГ) в предизборния и изборния ден, както и на устройството за видеонаблюдение в изборния ден, налични на следния линк:

Линк за достъп

20.10.2023

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

"СИЕЛА НОРМА" АД провежда допълнителни дистанционни обучения за работа с машина за гласуване.

Графикът за провеждане на онлайн обученията по дни и часове, както и начина на достъп до самите обучения са налични на следния линк:

Онлайн обучения

Инструкция за работа с Microsoft Teams

19.10.2023

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

Партиите, коалициите и местните коалиции, регистрирали кандидати за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., могат да имат свои упълномощени представители. Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Представителите се упълномощават с писмено пълномощно, в което се вписват имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното. Пълномощните се подписват от представляващия/те партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от него/тях лица. Не се изисква нотариална заверка на пълномощните. Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден – на хартиен носител и на технически носител в excel формат (Приложение към Решение №2664-МИ/13.10.2023г. - Списък упълномощени представители). В списъка се вписват пореден номер, имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице.

Представителят на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да бъде придружител, кандидат, наблюдател, застъпник, член на друг инициативен комитет, член на избирателна комисия, анкетьор, лице за поддръжка на техническо устройство за машинно гласуване или да участва в изборите в друго подобно качество.

18.10.2023

ПРЕДПЕЧАТЕН ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНИ

На основание т. 7 от Решение № 1979-МИ от 18.08.2023 г. на ЦИК и съгласно полученото разрешение с писмо, с изх. № МИ-15-711/10.10.2023 г. на ЦИК, Общинската избирателна комисия Перущица, област Пловдив, публикува одобрените предпечатни образци на бюлетините за предстоящите избори за общински съветници и кметове в община Перущица, на 29.10.2023 г., както следва:

Кмет на община

Общински съветници

18.10.2023

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

ОИК Перущица със свое решение е определила 21.10.2023 г. (събота)  за провеждане на  обучение на членовете на секционните избирателни комисии и на ПСИК.

Обученията ще се проведат в сградата на община Перущица, ул. Отец Паисий №2, заседателна зала на Общински съвет, както следва:

 • От 10:00 часа обучение на членове на СИК № 164000001 до 164000003 (включително) и ПСИК;
 • От 12:00 часа обучение на членове на СИК № 164000004 до 164000006 (включително);

Желателно е при провеждане на обученията да присъстват максимален брой членове на СИК, предвид спецификата на местните избори, както и възникващите допълнителни ангажименти за членовете на СИК, с оглед осигуряване на машинно гласуване и видео наблюдение при отчитане на резултатите от гласуването!

16.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК - Перущица ще се състои на 18.10.2023 г. от 17.00 ч. в стая номер 6 в административната сграда на община Перущица, находяща се в гр. Перущица, ул. "Отец Паисий" № 2, ет. 3.

04.11.2023

ВАЖНО!

Уважаеми колеги,

Във връзка с произвеждане на втори тур на изборите за кмет на 05.11.2023 г. , Ви напомняме следното:

След обявяване на гласуване за приключило всички СИК включват устройството за видеонаблюдение, съгласно предоставените инструкции, като устройството остава включено до подписване на протоколите на СИК и обявяване  на резултатите.

Секции с машинно гласуване, след активиране на СУЕМГ се разпечатва системна разписка. ХЕШ кодът в разписката се сравнява с получения запечатан плик, криптографски идентификатор (ХЕШ код), след което системната разписка се поставя на видно място в изборното помещение. В случай че ХЕШ кодът не съвпада, незабавно се уведомява ОИК, която уведомява ЦИК.

01.11.2023

Съобщение

На основание т. 7 от Решение № 1979-МИ от 18.08.2023 г. на ЦИК и съгласно полученото разрешение с писмо, изх. № МИ-15-1191 от 31.10.2023г. на ЦИК, Общинската избирателна комисия Перущица, област Пловдив, публикува одобрения предпечатен образец на бюлетината за предстоящия II тур за избор на кмет на 05.11.2023г., одобрен с Решение 85-МИ/30.10.2023г.:

Бюлетина за избор на кмет

01.11.2023

На вниманието на членовете на СИК

Уведомяваме Ви, че предаването на изборните книжа и материали на СИК/ПСИК на територията на Община Перущица  в II тур за избор на кмет на 05.11.2023г. ще се извърши в предизборния ден- 04.11.2023 г.,  11:00 часа в сградата на Общинска администрация Перущица, ул. Отец Паисий №2.

28.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК - Перущица ще се състои на 28.10.2023 г. от 10.00 ч. в стая номер 6 в административната сграда на община Перущица, находяща се в гр. Перущица, ул. "Отец Паисий" № 2, ет. 3.

21.10.2023

НА ВНИМАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

С решение №63-МИ/18.10.2023г. ОИК Перущица  е определила на мерки за осигуряване на достъп до гласуване на лица с увредeно зрение или със затруднения в придвижването и оповестяване на телефон, адрес, дати и часове за приемане на заявки за помощ на територията на Община Перущица при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.:

1.Осигурява достъпно място за паркиране на автомобилите на избиратели с увреждания до сградата на Младежки дом-Перущица, до която се намира избирателна секция № 164000001, с адрес: в гр. Перущица,   ул. „Проф. Борис Тасков” №1Г, сграда  на Туристически информационен център, заседателна зала

 2.Заявки за помощ в изборния ден за гласуване на избиратели със затруднения в придвижването или с увредено зрение, се приемат   на телефон: 0884447884 в  изборния ден от 09.00 ч. до 17.00 ч.

16.10.2023

ОТНОСНО: РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА, ОБЛ. ПЛОВДИВ

ОИК Перущица информира участниците в изборите за общински съветници и за кметове, че крайният срок за регистрация на застъпници и заместващи застъпници е до 17:00 ч. на 28 октомври 2023 г. Регистрацията на застъпници се извършва съгласно Решение 2594-МИ/04.10.2023г. на ЦИК, в което са посочени условията, на които лицата следва да отговарят.

    За регистрация на застъпници се подават следните документи: 

-   Заявление за регистрация на застъпници по образец - Приложение № 72-МИ от изборните книжа.

    Заявлението от партия, коалиция или местна коалиция се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

-   Списък на лицата – на хартиен носител, който съдържа № по ред, трите имена и ЕГН на предложеното за застъпник лице

-   Списък на лицата в електронен вид -  в Ексел формат, който съдържа: № по ред, трите имена и ЕГН на предложеното за застъпник лице. Списък застъпници

-   Декларация от лицата от списъка -Приложение № 74-МИ от изборните книжа

05.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК - Перущица ще се състои на 06.10.2023 г. от 17.00 ч. в стая номер 6 в административната сграда на община Перущица, находяща се в гр. Перущица, ул. "Отец Паисий" № 2, ет. 3.

30.09.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК - Перущица ще се състои на 03.10.2023 г. от 16.00 ч. в стая номер 6 в административната сграда на община Перущица, находяща се в гр. Перущица, ул. "Отец Паисий" № 2, ет. 3.

26.09.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК - Перущица ще се състои на 28.09.2023 г. от 17.00 ч. в стая номер 6 в административната сграда на община Перущица, находяща се в гр. Перущица, ул. "Отец Паисий" № 2, ет. 3.

22.09.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК - Перущица ще се състои на 26.09.2023 г. от 18.00 ч. в стая номер 6 в административната сграда на община Перущица, находяща се в гр. Перущица, ул. "Отец Паисий" № 2, ет. 3.

18.09.2023

НА ВНИМАНИЕТО НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ!

Уведомяваме Ви, че от 19.09 до 26.09 (до 17:00 часа) ОИК Перущица приема документи за регистрация на кандидатски листи от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативни комитети, които вече са получили регистрация за участие в изборите на 29 октомври 2023 година на територията на община Перущица.
При подаване на документите за регистрация на общински съветници и кметове на кметства, партиите, коалициите и местните коалиции, следва да се ползват следните файлове за предоставяне данните за  кандидатите в структуриран електронен вид , съгласно изискванията на Решение № 2122-МИ от 29.08.2023 г. на ЦИК, съдържащ номера на кандидата в листата, трите имена и ЕГН.

 

17.09.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК - Перущица ще се състои на 18.09.2023 г. от 18.00 ч. в стая номер 6 в административната сграда на община Перущица, находяща се в гр. Перущица, ул. "Отец Паисий" № 2, ет. 3.

11.09.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК - Перущица ще се състои на 12.09.2023 г. от 16.00 ч. в стая номер 6 в административната сграда на община Перущица, находяща се в гр. Перущица, ул. "Отец Паисий" № 2, ет. 3.

11.09.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК - Перущица ще се състои на 11.09.2023 г. от 11.00 ч. в стая номер 6 в административната сграда на община Перущица, находяща се в гр. Перущица, ул. "Отец Паисий" № 2, ет. 3.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 96-МИ / 05.11.2023

  относно: ИЗБРАН ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

 • № 95-МИ / 05.11.2023

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

 • № 94-МИ / 05.11.2023

  относно: Обявяване на края на изборния ден в избирателните секции на територията на Община Перущица на II тур за избор на кмет на Община Перущица

всички решения